Wyłączne prawo do prowadzenia kampanii wyborczej przysługuje komitetowi wyborczemu. 

Komitet może rozpocząć pozyskiwanie i wydatkowanie środków finansowych dopiero wówczas, gdy Państwowa Komisja Wyborcza wyda postanowienie, że przyjęła zawiadomienie o jego utworzeniu. 

Z chwilą otrzymania postanowienia i otworzenia rachunku bankowego, komitet może zbierać i wydawać środki finansowe celem organizacji spotkań wyborczych oraz promocji kandydatów. 

Pełną odpowiedzialność za finansowy aspekt działalności komitetu wyborczego ponosi jego pełnomocnik finansowy – odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony i dotyczy całości jego osobistego majątku. Bez pisemnej zgody pełnomocnika, komitet nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych.

Komitet wyborczy, w terminie 7 dni od dnia przyjęcia przez Państwową Komisję Wyborczą zawiadomienia o jego utworzeniu, zobowiązany jest do powiadomienia PKW o adresie strony internetowej, na której komitet wyborczy zamieszczać będzie  informacje o wpływach na rachunek oraz ponoszonych wydatkach.