Obwód wyborczy – stały lub odrębny obwód głosowania utworzony na obszarze gminy. W celu przeprowadzenia wyborów tworzy się też obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców. W celu przeprowadzenia wyborów, tworzy się obwody głosowania dla wyborców na polskich statkach morskich, które znajdują się w podróży w dzień wyborów, jeżeli przebywa na nich co najmniej 15 wyborców. Komisarz wyborczy tworzy też odrębny obwód głosowania w zakładzie leczniczym, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców, a także po uzyskaniu zgody rektora uczelni tworzy obwody głosowania w domu studenckim lub zespołach domów studenckich prowadzonych przez uczelnie, jeżeli co najmniej 50 osób uprawnionych do udziału w wyborach poinformuje na piśmie rektora o zamiarze przebywaniu w domu studenckim w dniu głosowania. Komisarz wyborczy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych. Na postanowienie komisarza wyborczego, wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania ich do publicznej wiadomości. Zmian w podziale na stałe obwody głosowania dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów. Wójt podaje, w formie obwieszczenia, do wiadomości wyborców najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów informację przekazaną przez komisarza wyborczego o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.