Okręgowa komisja wyborcza składa się z od 4 do 10 sędziów sądów powszechnych lub administracyjnych. W jej skład z urzędu jako jej przewodniczący wchodzi komisarz wyborczy.

Do zadań Okręgowej Komisji Wyborczej należy rejestrowanie list kandydatów na posłów i senatorów, zarządzenie druku kart do głosowania, ustalenie i ogłoszenie wyników głosowania w danym okręgu, sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa przez obwodowe komisje wyborcze oraz rozpatrywanie skarg na ich działalność.

Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej kieruje jej pracami, reprezentuje komisję na zewnątrz, ustala projekt porządku obrad, przewodniczy jej posiedzeniom, podpisuje w imieniu komisji uchwały podjęte na posiedzeniach, w których uczestniczył oraz zleca wykonanie określonych zadań delegaturze Krajowego Biura Wyborczego.