CZŁONEK OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ – może nim być osoba, która najpóźniej w dniu dokonania zgłoszenia kończy 18 lat i posiada czynne prawo wyborcze. Kandydatem na członka może zostać osoba z terenu województwa, w którym stale zamieszkuje. Kandydatów na członków komisji zgłaszają pełnomocnicy komitetów wyborczych. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy właściwi dla gminy, w której mieści się dana komisja. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy (dzielnicy).

Jeśli chcesz zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej, skontaktuj się z komitetem wyborczym lub zgłoś swoją kandydaturę urzędnikowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy (dzielnicy).

Członkowie komisji za swoją pracę w komisji i udział w szkoleniach otrzymują diety. Diety wypłaca urząd gminy (dzielnicy) właściwy dla komisji, w pracach której uczestniczyli członkowie.

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy i pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba, która w stosunku do kandydata jest małżonkiem, dzieckiem, rodzeństwem, małżonkiem dziecka lub rodzeństwa oraz osoba przysposobiona. 

Zadania komisji: przeprowadzenie głosowania w obwodzie, czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania, ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości, przesłanie wyników głosowania do komisji wyższego stopnia.