Każdy obywatel Polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada prawo wybierania (tzw. czynne prawo wyborcze).

Nie mogą jednak głosować osoby, które:

– pozbawiono praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub Trybunału Konstytucyjnego;

– ubezwłasnowolniono prawomocnym orzeczeniem sądu.

Aby skorzystać ze swoich uprawnień jako wyborcy, czyli wziąć udział w głosowaniu, wyborca musi być wpisany do rejestru wyborców