Protest wyborczy przeciwko ważności wyborów do Sejmu lub/i Senatu wnosi się na piśmie do Sądu Najwyższego w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez PKW w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Protest powinien zawierać zarzuty oraz potwierdzające je dowody.

Sąd Najwyższy – w przeciągu 90 dni od dnia wyborów – rozstrzyga o ich ważności lub nieważności.

W przypadku stwierdzenia nieważności wyborów w danym okręgu lub stwierdzeniu nieważności wyboru danego posła lub senatora, należy przeprowadzić czynności wyborcze określone uchwałą Sądu. 

Wskazane przez Sąd czynności wyborcze przeprowadza się wyłącznie na terytorium kraju.