Komitet wyborczy wyborców może zostać utworzony po zebraniu 1000 podpisów obywateli mających prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). O utworzeniu komitetu należy zawiadomić Państwową Komisję Wyborczą. 

Komitet wyborczy może w każdym okręgu wyborczym zgłosić jedną listę kandydatów. Lista kandydatów na posłów musi zostać poparta podpisami co najmniej 5000 wyborców, którzy stale zamieszkują na terenie okręgu wyborczego, w którym składana jest lista. Listę zgłasza się do okręgowej komisji wyborczej najpóźniej na 40 dni przed dniem wyborów. Zgłoszenia dokonuje pełnomocnik komitetu wyborczego lub upoważniona przez niego osoba. Nazwiska na liście kandydatów umieszczane są w kolejności ustalonej przez komitet wyborczy.

Do zgłoszenia listy kandydatów należy dołączyć: 

  1. oświadczenie o liczbie podpisów wyborców popierających listę razem z wykazem podpisów wyborców popierających listę
  2. pisemną zgodę kandydata na kandydowanie
  3. w stosunku do każdego kandydata urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. urzędowe potwierdzenie, w formie zaświadczenia, w przedmiocie istnienia (nieistnienia) w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, dotyczących danej osoby

oraz

  1. pisemne oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa wybieralności. 

Po prawidłowym zgłoszeniu listy okręgowa komisja wyborcza rejestruje listę kandydatów.