Pełnomocnik komitetu wyborczego dokonuje wszelkich czynności w imieniu i na rzecz komitetu. Do jego obowiązków należy m.in. 

– powiadomienie właściwego organu wyborczego (PKW lub komisarza wyborczego) o utworzeniu komitetu wyborczego poprzez złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami, 

– zgłoszenie do właściwej okręgowej komisji wyborczej listy kandydatów na posłów i senatorów,

– zgłoszenie członków do obwodowych komisji wyborczych.