Głosowanie korespondencyjne możliwe jest wyłącznie na terenie kraju, z wyłączeniem obwodów odrębnych.

Prawo do głosowania korespondencyjnego przysługuje wyborcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W tym celu, osoba taka musi złożyć wniosek do właściwego komisarza wyborczego (ustnie, pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej). 

Do wniosku – zawierającego nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia oraz numer PESEL – dołączone być powinno oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, kopia aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, oraz – jeśli to konieczne – żądanie dołączenia nakładki na kartę do głosowania sporządzonej alfabetem Braille’a.

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić nie później niż 30 września 2019 r.

Po otrzymaniu zgłoszenia, komisarz wyborczy niezwłocznie przekazuje je właściwemu urzędnikowi wyborczemu, który – jeśli tylko stwierdzi, iż zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych – wezwie wyborcę niepełnosprawnego do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania.

Nie później, niż na tydzień przed głosowaniem wyborca, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzyma pocztą pakiet wyborczy, składający się z: zaadresowanej koperty zwrotnej, karty do głosowania, koperty na karty do głosowania, instrukcji głosowania korespondencyjnego, nakładki na karty do głosowania (o ile niepełnosprawny o taką nakładkę poprosił), oraz oświadczenia wyborcy o osobistym i tajnym oddaniu głosu.

Pakiet wyborczy może być doręczony wyłącznie do rąk własnych wyborcy niepełnosprawnego. Niezbędne przy tym będzie okazanie przez niego dokumentu tożsamości oraz własnoręczne pokwitowanie odbioru. Jeśli osoba niepełnosprawna nie będzie mogła samodzielnie potwierdzić odbioru, zrobi to za nią doręczyciel – będzie jednak musiał wskazać przyczynę braku podpisu. Jeśli doręczyciel nie zastanie wyborcy niepełnosprawnego w domu, zostawi zawiadomienie o terminie powtórnego doręczenia. Termin ten nie może być dłuższy niż 1 dzień.

Po zagłosowaniu, wyborca będzie musiał włożyć karty do znajdującej się w pakiecie koperty na karty do głosowania, zakleić ją, a następnie całość – wraz z podpisanym oświadczeniem o osobistym i tajnym oddaniu głosu – włożyć do koperty zwrotnej i wysłać bądź przekazać przedstawicielowi poczty. 

W dniu wyborów, koperty te zostaną dostarczone do właściwych obwodowych komisji wyborczych, a wyjęte z nich karty zostaną wrzucone do urny.