Karta do głosowania – dokument urzędowy, przy pomocy którego odbywa się głosowanie w dniu wyborów. Karta do głosowania jest kartką (lub broszurą) zadrukowaną jednostronnie, zawierającą czytelną informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu, pieczęć obwodowej komisji wyborczej oraz listę kandydatów w wyborach wraz z miejscem na postawienie znaku „x” przy nazwisku wybieranego kandydata. Na karcie do głosowania ponadto drukuje się odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej), odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej (wybory do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego) lub odcisk pieczęci terytorialnej komisji wyborczej (wybory do rad oraz wójta/burmistrza/prezydenta miasta). Karta do głosowania wydawana jest przez członka komisji wyborczej w dniu głosowania, za okazaniem ważnego dokumentu tożsamości, co wyborca potwierdza własnym podpisem w przeznaczonej na to rubryce spisu wyborców.

Dopiski wykonane przez wyborcę na karcie do głosowania, m.in. w postaci dodatkowych numerów list i nazw lub nazwisk albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływają na ważność oddanego na niej głosu. Jednocześnie niedopuszczalne jest dokonywanie przez komisję wyborczą jakichkolwiek skreśleń i adnotacji na kartach do głosowania.

Wzór kart do głosowania ustala Państwowa Komisja Wyborcza.