Urzędnicy wyborczy – powoływani są dla obszaru danej gminy przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Do zadań urzędników wyborczych należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. Powołuje się ich na 6 lat i nie mogą być osoby zatrudnione w urzędzie gminy, w której mieliby wykonywać swoją funkcję.

Do zadań urzędników wyborczych należy m.in. 1) tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także organizowanie i prowadzenie dla nich szkoleń, 2) przygotowywanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, 3) dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym, 4) sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych, 5) zorganizowanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwołanych przez komisarza wyborczego, 6) współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji, 7) przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych PKW oraz komisarza wyborczego, 8) wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, m.in. przekazanie wyznaczonemu operatorowi pakietów wyborczych, celem wysłania ich do wyborców, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt ich przygotowania oraz wysyłki.