Urzędnik wyborczy powoływany jest przez szefa Krajowego Biura Wyborczego dla obszaru danej gminy na okres 6 lat. Do zadań urzędników wyborczych należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych. 

Co ważne, urzędnikiem wyborczym nie może być osoba zatrudniona w urzędzie gminy, w której miałaby wykonywać swoją funkcję.

Do zadań urzędników wyborczych należy m.in.:

– przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych

– tworzenie i aktualizowanie systemu szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych, a także organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków obwodowych komisji wyborczych

– dostarczenie kart do głosowania właściwym komisjom wyborczym,

– sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków pracy obwodowych komisji wyborczych,

– organizacja pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych, zwoływanych przez komisarza wyborczego,

– współdziałanie z przewodniczącymi obwodowych komisji wyborczych w sprawach dotyczących zmian w składach tych komisji,

– przekazywanie obwodowym komisjom wyborczym wyjaśnień i wiążących wytycznych Państwowej Komisji Wyborczej oraz wyjaśnień komisarza wyborczego,

– wykonywanie zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym, m.in.  przekazanie wyznaczonemu operatorowi pakietów wyborczych, celem wysłania ich tym wyborcom niepełnosprawnym, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego, prowadzenie wykazu pakietów wyborczych, w którym odnotowuje się fakt ich przygotowania oraz wysyłki.