GŁOSOWANIE odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej, w godzinach 7.00 – 21.00. Informacje o siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach dostępnych dla osób niepełnosprawnych dostępne są na stronach internetowych urzędów gmin i dzielnic, a także wywieszane w miejscach łatwo dostępnych dla wyborców (tablice, słupy ogłoszeniowe, siedziby urzędów).

Idąc na głosowanie, należy mieć przy sobie dokument ze zdjęciem np. dowód osobisty, prawo jazdy, legitymację funkcjonariusza publicznego. Wyborca okazuje taki dokument obwodowej komisji wyborczej i na tej podstawie otrzymuje karty do głosowania (do Sejmu i do Senatu), potwierdzając ich odbiór własnoręcznym podpisem w spisie wyborców.

Karta do głosowania nie może być uszkodzona (np. naddarta) i musi być opatrzona dwiema pieczęciami: okręgowej komisji wyborczej oraz obwodowej komisji wyborczej.

Na karcie do głosowania oprócz nazwisk kandydatów znajdują się informacje o sposobie głosowania.

Wyborca głosuje stawiając znak „x” w kratce obok nazwiska kandydata na posła. Znak taki można wyłącznie na kandydata z jednej listy i tylko na jednego z kandydatów na senatora. Następnie wyborca wrzuca kartę do głosowania do przezroczystej urny w taki sposób, aby strona zadrukowana nie była widoczna dla innych osób.