PRZEWODNICZĄCY OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ – kieruje jej pracami , zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W dniu głosowania odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym, czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania, zakazu prowadzenia agitacji wyborczej. Ma prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do Policji.

Przewodniczący podpisuje zaświadczenia dla mężów zaufania potwierdzające liczbę godzin spędzonych w komisji, a także zaświadczenia dla pracodawcy potwierdzające udział członków komisji w pracach komisji.

zaufania potwierdzające liczbę godzin spędzonych w komisji, a także zaświadczenia dla pracodawcy potwierdzające udział członków komisji w pracach komisji.