Okręgi wyborcze – określone w załącznikach do Kodeksu wyborczego okręgi w celu przeprowadzenia wyborów odpowiednio do Sejmu i do Senatu  RP. W okręgu wyborczym do Sejmu wybiera się co najmniej 7 posłów. Ustalenie liczby posłów wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz podziału województw na okręgi wyborcze dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju oraz przez ogólną liczbę posłów wybieranych w okręgach wyborczych. Podział na okręgi wyborcze do Sejmu ich numery i granice oraz liczbę posłów wybieranych w każdym okręgu, a także siedziby okręgowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1 do Kodeksu wyborczego, zasadniczo niezmieniony od 2011 r. Informacje o okręgu wyborczym podaje się do wiadomości wyborcom danego okręgu wyborczego w formie obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej najpóźniej w 52 dniu przed dniem wyborów. Państwowa Komisja Wyborcza przedkłada Sejmowi wnioski w sprawie zmiany granic okręgów wyborczych i liczby posłów w nich wybieranych, jeżeli konieczność taka wynika ze zmian w podziale terytorialnym państwa lub ze zmiany liczby mieszkańców w okręgu wyborczym lub w kraju. Ustalenie liczby mieszkańców następuje na podstawie danych według stanu na koniec trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok, w którym upływa kadencja Sejmu. Wniosek o dokonanie zmian wynikających ze zmian demograficznych Państwowa Komisja Wyborcza przedłożyła w 2022 r., jednakże proponowane zmiany nie zostały przez Sejm dokonane.

W celu przeprowadzenia wyborów do Senatu tworzy się jednomandatowe okręgi wyborcze. Okręg wyborczy obejmuje część obszaru województwa. Granice okręgu wyborczego nie mogą naruszać granic okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmu, przez co, mimo zadeklarowania jednolitej normy przedstawicielstwa, między liczbą wyborców w poszczególnych okręgach występują, znaczne w pewnych przypadkach, różnice.