USTALENIE I OGŁOSZENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA – Głównymi zadaniami obwodowej komisji wyborczej jest ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości oraz przesłanie danych do właściwej komisji wyższego stopnia, czyli okręgowej komisji wyborczej.

Następnie okręgowa komisja wyborcza dokonuje sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników głosowania w obwodzie, na podstawie czego ustala wyniki głosowania na poszczególne listy kandydatów i sporządza protokół wyników głosowania w okręgu wyborczym.

Przy ustalaniu wyników głosowania i sporządzaniu protokołu mogą być obecne osoby zgłaszające listę wyborczą. Przysługuje im prawo wniesienia uwag do protokołu, wraz z wymienieniem konkretnych zarzutów.

Przewodniczący okręgowej komisji wyborczej niezwłocznie przekazuje dane z protokołu dotyczące liczby głosów ważnych i głosów ważnych oddanych na każdą listę kandydatów oraz liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów z każdej z tych list do Państwowej Komisji Wyborczej, za pośrednictwem sieci elektronicznego przesyłania danych oraz w zapieczętowanej kopercie.

Państwowa Komisja Wyborcza, po wstępnym ustaleniu liczby głosów ważnych oraz głosów ważnych oddanych na listy kandydatów poszczególnych komitetów wyborczych w skali kraju i listy wyborcze, podaje tę informację do publicznej wiadomości oraz zawiadamia okręgowe komisje wyborcze.

Po otrzymaniu zawiadomienia, okręgowa komisja wyborcza dokonuje podziału mandatów pomiędzy uprawnione listy kandydatów w sposób omówiony pod hasłem „podział mandatów”. Następnie okręgowa komisja wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych.

Państwowa Komisja Wyborcza dokonuje następnie sprawdzenia prawidłowości ustalenia wyników wyborów posłów w okręgach wyborczych. Zweryfikowane wyniki wyborów ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w formie obwieszczenia oraz podaje do publicznej wiadomości.