OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM – w sytuacji przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu RP i do Senatu RP, jej zadania wykonuje obwodowa komisja wyborcza. Głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania, utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzanych dla tych wyborów.

Obwodowa komisja wyborcza, która pełni podwójną rolę, na pierwszym posiedzeniu m.in. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład oraz ustala swoje zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem pakietów wyborczych, lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania, formularzy protokołów, spisu wyborców, pieczęci komisji;

Od chwili rozpoczęcia głosowania, aż do jego zakończenia, w lokalu wyborczym muszą być równocześnie obecni członkowie komisji w liczbie stanowiącej co najmniej ½ jej pełnego składu, w tym przewodniczący komisji lub jego zastępca. Po zakończeniu głosowania wszystkie czynności komisji wykonywane są wspólnie przez członków komisji w obecności co najmniej 2/3 jej pełnego składu.