W sytuacji przeprowadzania w tym samym dniu referendum ogólnokrajowego i wyborów, obwodowa komisja wyborcza ma obowiązek odrębnego ustalenia wyników głosowania i sporządzenia odrębnego protokołu głosowania.

Protokół głosowania w obwodzie oraz kopie protokołu głosowania w obwodzie podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji, obecne przy ich sporządzaniu (nie mniej niż 2/3 składu), a więc również ci, którzy wnieśli do nich zarzuty, a następnie każdy egzemplarz protokołu opatruje się pieczęcią komisji. 

Komisja sporządza protokół w trzech egzemplarzach. Komisja obwodowa jeden egzemplarz protokołu głosowania w referendum wywiesza w miejscu łatwo dostępnym i widocznym dla zainteresowanych, wywieszenie powinno nastąpić zaraz po jego sporządzeniu.