Spis wszystkich osób, którym przysługuje prawo do głosowania w konkretnym obwodzie głosowania. Sporządza go dla każdego obwodu głosowania wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców. Spis wyborców jest udostępniany do wglądu na pisemny wniosek wyborcy.

Spis wyborców służy do przeprowadzenia głosowania w wyborach, które zostały już zarządzone. Wyborcy, którzy w dniu głosowania będą przebywali poza miejscem zamieszkania mogą wziąć udział w głosowaniu jeżeli dopiszą się do spisu wyborców w miejscu, w którym będą przebywali czasowo. 

Jeśli w dniu głosowania wyborca przebywać będzie poza miejscem zameldowania, powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.) Wniosek taki należy złożyć w urzędzie gminy najpóźniej na 5 dni przed dniem wyborów. Dopisanie do spisu wyborców umożliwi głosowanie tylko w zarządzonych wyborach.