Rejestr wyborców obejmuje osoby uprawnione do głosowania, które na stałe mieszkają na obszarze danej gminy. Osoby przebywające na terenie gminy bez zameldowania lub mieszkające pod innym adresem niż adres zameldowania, wpisywane są do rejestru jedynie wówczas, gdy złożą pisemny wniosek w urzędzie gminy (należy wówczas podać nazwisko, imiona, imię ojca, datę urodzenia oraz numer ewidencyjny PESEL oraz kserokopię dokumentu tożsamości). W przeciągu 5 dni od daty złożenia wniosku, wydana zostanie decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców.

Wniosek taki można zgłosić w dowolnym momencie. Jeżeli jednak złożony zostanie zbyt późno, urząd gminy może mieć zbyt mało czasu na wydanie decyzji.

O ile rejestr wyborców dotyczy całej gminy, o tyle spis wyborców dotyczy konkretnego obwodu głosowania. Spis taki, sporządzany przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) na podstawie rejestru wyborców i udostępniony jest do wglądu w urzędzie gminy w dniach 23 września – 7 października br.

Jeśli w dniu głosowania wyborca przebywać będzie poza miejscem zameldowania, powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na statku morskim.

Wniosek taki składa się najpóźniej na 5 dniu przed głosowaniem, a więc nie później niż 8 października br.

Jeżeli w dniu głosowania wyborca przebywać będzie za granicą lub w podróży na pokładzie polskich statków morskich, wniosek o wpisanie do spisu wyborców należy złożyć konsulowi lub kapitanowi statku najpóźniej na 3 dni przed wyborami, a więc nie później niż 10 października br.