Głosowanie przez pełnomocnika przysługuje wyborcom o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat. 

Pełnomocnikiem może być jedynie osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, w której mieszka wyborca udzielający pełnomocnictwa. Można być pełnomocnikiem dwóch osób pod warunkiem, że jedną z nich jest członek rodziny.

Pełnomocnikiem nie może być kandydat w wyborach, członek obwodowej komisji wyborczej oraz mąż zaufania.

Sporządzenie pełnomocnictwa jest bezpłatne.

Aby otrzymać dokument pełnomocnictwa należy złożyć wniosek w urzędzie gminy, w którym jest się wpisanym do rejestru wyborów. Wniosek taki można wysłać pocztą. Do wniosku trzeba dołączyć: 

– pisemną zgodę osoby, która będzie pełnomocnikiem, że przyjmuje pełnomocnictwo 

oraz 

– kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Jeżeli wyborca najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat do wniosku załącza się wyłącznie pisemną zgodę osoby przyjmującej pełnomocnictwo. Sporządzony akt pełnomocnictwa można odebrać w urzędzie gminy lub może on zostać przesłany pocztą do wyborcy.

Udzielone pełnomocnictwo może zostać cofnięte najpóźniej na 2 dni przed wyborami.

Zabronione jest udzielanie pełnomocnictwa w zamian za korzyść majątkową lub osobistą. Pełnomocnik nie może pobierać żadnych opłat od osoby udzielającej pełnomocnictwa za głosowanie w jej imieniu.

Głosowanie przez pełnomocnika odbywa się wyłącznie w kraju, z wyłączeniem obwodów odrębnych.