Każdy wyborca, który w dniu głosowania przebywać będzie poza swoim miejscem zamieszkania, może wystąpić do „swojej” gminy (pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej) o zaświadczenie uprawniające do głosowania w dowolnym obwodzie w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Zaświadczenia takie – wydawane najpóźniej 11 października 2019 r. – można odebrać osobiście lub przez osobę posiadającą pisemne upoważnienie. W upoważnieniu wskazać należy imię (imiona) i nazwisko oraz nr PESEL zarówno wyborcy, jak i pełnomocnika.