do 26 sierpnia 2019 r.

zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

 • przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
 • przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub komitetu wyborczego wyborców

do 26 sierpnia 2019 r.

 • powołanie okręgowych komisji wyborczych

do 3 września 2019 r., do godz. 24:00

 • zgłaszanie list kandydatów na posłów oraz kandydatów na senatorów w celu zarejestrowania.

do 9 września 2019 r.

 • utworzenie obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie granic, siedzib i numerów obwodów głosowania

do 13 września 2019 r.

 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika
 • zgłaszanie przez armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich

   

do 13 września 2019 r.

 • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników wyborczych

do 23 września 2019 r.

 • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
 • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji, w tym o siedzibach obwodowych komisji właściwych dla głosowania korespondencyjnego
 • sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od 22 września 2019 r. do 30 września 2019 r.

 • składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej, pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do 30 września 2019 r.

 • zgłaszanie komisarzowi wyborczemu zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborcę niepełnosprawnego, w tym przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonej alfabetem Braille’a

od 28 września 2019 r. do 11 października 2019 r., do godziny 24:00

 • nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

do 3 października 2019 r.

 • podanie przez okręgowe komisje wyborcze, w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów oraz zarejestrowanych kandydatów na senatorów

do 8 października 2019 r.

 • składanie wniosków o dopisanie do spisów wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
 • składanie przez komitety wyborcze wyborców, zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych, oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego

do 10 października 2019 r.

 • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
 • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach