Wysokość wydatków, jakie komitety wyborcze przeznaczyć mogą na prowadzenie kampanii podlega ograniczeniom. 

Aby obliczyć limit wydatków w wyborach do Sejmu RP, należy w pierwszym kroku pomnożyć liczbę wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców (29 968 050) przez kwotę 0,87 zł oraz łączną liczbę posłów wybieranych we wszystkich okręgach wyborczych, w których dany komitet zarejestrował listy kandydatów. Otrzymany wynik należy następnie podzielić przez 460 (liczba wybieranych posłów). 

Aby obliczyć limit wydatków przeznaczanych na kampanią do Senatu, liczbę wyborców w kraju ujętych w rejestrach wyborców (29 968 050) mnoży się przez kwotę 0,19 zł oraz przez liczbę okręgów wyborczych, w których komitet zarejestrował kandydatów na senatorów, a otrzymany wynik dzieli się przez 100 (liczba wybieranych senatorów).

Wydatki komitetu wyborczego na agitację w formie reklamy nie mogą przekroczyć 80% limitu dla danego komitetu wyborczego.