W terminie 3 miesięcy od dnia wyborów, pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego ma obowiązek sporządzenia i przedłożenia Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdania o przychodach, wydatkach oraz zobowiązaniach finansowych komitetu (w tym o uzyskanych kredytach bankowych i warunkach ich uzyskania).

Sprawozdanie finansowe sporządza się według wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdania finansowego komitetu wyborczego.

Sprawozdania finansowe komitetów są jawne – Państwowa Komisja Wyborcza podaje je do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz publikuje w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.