Organami Sejmu są Marszałek Sejmu, Prezydium Sejmu, Konwent Seniorów oraz komisje sejmowe. 

Marszałek oraz wicemarszałkowie wybierani są przez Sejm bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Kandydata na Marszałka Sejmu oraz wicemarszałków może zgłosić co najmniej 15 posłów, a w czasie głosowania każdy poseł poprzeć może tylko jedną kandydaturę. 

Marszałek Sejmu przewodniczy obradom Sejmu, strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje Sejm na zewnątrz.

Marszałek i wicemarszałkowie tworzą Prezydium Sejmu.

Konwent Seniorów zapewnia współdziałanie klubów w sprawach związanych z działalnością Sejmu. W skład Konwentu Seniorów wchodzą Marszałek i wicemarszałkowie Sejmu, przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów poselskich, przedstawiciele porozumień i klubów parlamentarnych (jeżeli reprezentują co najmniej 15 posłów) oraz kół parlamentarnych, które w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu reprezentowały osobną listę wyborczą. Konwent Seniorów opiniuje projekty planów prac Sejmu oraz porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu, a także ich terminy.

Sejm powołuje komisje stałe. Może również powoływać komisje nadzwyczajne, w tym komisję śledczą do zbadania określonej sprawy. Komisje sejmowe są organami powołanymi do rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Komisje pełnią funkcję organów kontroli sejmowej, a zakres ich działania określa Konstytucja oraz ustawy. Skład komisji wybierany jest, w drodze uchwały, przez Sejm na wniosek Prezydium Sejmu po uprzednim zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów.