Sejm jest organem władzy ustawodawczej. 

W jego skład wchodzi 460 posłów wybieranych na czteroletnie kadencje. W wyborach do Sejmu może startować każdy obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 21 lat. Kandydatem na posła nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydatów zgłaszać mogą zarówno partie polityczne, jak i wyborcy. Co ważne, nie można kandydować równocześnie do Sejmu i Senatu

Obrady Sejmu są jawne, a posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych przez Prezydium Sejmu lub też uchwałą Sejmu. Podstawowym uprawnieniem i obowiązkiem posła na Sejm jest czynny udział w jego posiedzeniach. Posłowie mogą tworzyć kluby (co najmniej 15 posłów) lub koła poselskie (co najmniej 3 posłów), przy czym każdy poseł należeć może tylko do jednego klubu lub koła.