Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego odpowiada za finansowy aspekt działalności komitetu wyborczego (w tym, za jego zobowiązania finansowe). 

Odpowiedzialność ta ma charakter nieograniczony i dotyczy całego majątku osobistego pełnomocnika, również posiadanego w ramach wspólności majątkowej ze współmałżonkiem.

Bez pisemnej zgody pełnomocnika, komitet nie może zaciągać żadnych zobowiązań finansowych.

Pełnomocnikiem finansowym nie może być kandydat na posła lub senatora, pełnomocnik wyborczy, a także funkcjonariusz publiczny (w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego), czyli:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) poseł, senator, radny;

2a) poseł do Parlamentu Europejskiego;

3) sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych działających na podstawie ustawy;

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych;

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe;

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej;

7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo funkcjonariusz Służby Więziennej;

8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie;

9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe.