Prawo do tworzenia komitetów wyborczych mają zarówno partie polityczne, koalicje wyborcze (dwie lub więcej partii), jak i wyborcy.

Jeśli komitet tworzony jest przez jedną partię, funkcję komitetu pełni organ partii politycznej upoważniony do reprezentowania jej na zewnątrz.

Komitet wyborczy wyborców utworzyć może 15 osób mających prawo wybierania (tzw. czynne prawo wyborcze), przy czym utworzenie komitetu musi być poparte podpisami 1000 obywateli uprawnionych do głosowania.

Komitet wyborczy zobowiązany jest do wyznaczenia pełnomocnika, który dokonuje wszelkich czynności w imieniu komitetu oraz pełnomocnika finansowego  prowadzącego i odpowiedzialnego za finansowy aspekt działalności komitetu.