Wybory do Sejmu i Senatu rządzą się odmiennymi prawami: wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i tajne, wybory do Sejmu natomiast są powszechne, bezpośrednie i tajne, ale też równe i proporcjonalne.

Zasada powszechności oznacza, że każdemu obywatelowi polskiemu, po osiągnięciu określonego wieku przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze. W przypadku biernego prawa wyborczego, dodatkowym warunkiem jest też niekaralność.

Równość wyborów oznacza, że każdy wyborca posiada jednakową liczbę głosów, o jednakowym znaczeniu i bierze udział w wyborach na takich samych zasadach. Zauważmy, że wybory do Senatu nie są wyborami równymi, ponieważ siła głosów wyborców – z uwagi na różnice w liczebności okręgów wyborczych – nie jest taka sama w każdym z okręgów.

Wybory bezpośrednie oznaczają, że wyborcy głosują na konkretnego kandydata, przez co wskazują jego pierwszeństwo do objęcia mandatu.

Proporcjonalne wybory oznaczają, że ilość mandatów przydzielana komitetom wyborczym startującym w wyborach przydzielana jest proporcjonalnie do liczby głosów, które oddano na nie w danym okręgu wyborczym.

Zasada tajności oznacza, że wyborca ma prawo wyrażenia swojej woli w sposób anonimowy, bez ingerencji osób trzecich i bez ich wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób głosował.