W trakcie głosowania, oraz po jego zakończeniu w lokalu wyborczym przebywać mogą obserwatorzy społeczni i mężowie zaufania.

Mąż zaufania lub obserwator społeczny mają prawo:

– przebywać w lokalu wyborczym w czasie przygotowania do głosowania, głosowania, liczenia głosów i sporządzania protokołów, oraz wprowadzania danych do systemu komputerowego

– nagrywać i fotografować czynności obwodowej komisji wyborczej przed rozpoczęciem i po zakończeniu głosowania oraz nagrania te rozpowszechniać

− otrzymać kopię protokołu obwodowej komisji wyborczej z wynikami głosowania.  

Mąż zaufania ma także prawo być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu do komisji wyższego szczebla. Może też wnosić do protokołu swoje uwagi. Tych dwóch uprawnień nie mają jednak obserwatorzy społeczni! 

Mąż zaufania lub obserwator społeczny powinien pojawić się w lokalu wyborczym wraz z rozpoczęciem pracy komisji i sprawdzić, czy: 

− żaden z członków komisji nie znajduje się pod wpływem środków odurzających

− komisja przeliczyła i ostemplowała karty do głosowania

− w lokalu wyborczym nie znajdują się materiały stanowiące agitację wyborczą

− członkowie komisji sprawdzają dokumenty tożsamości głosujących

− wyborcy wrzucają karty do głosowania do urny

− w lokalu wyborczym zawsze obecnych jest co najmniej 2/3 członków komisji, w tym jej przewodniczący lub zastępca

− komisja punktualnie otworzyła i zamknęła lokal wyborczy

− nikt z członków komisji nie próbował dorzucać kart wyborczych do urny lub kart wyjętych z urny celem ich przeliczenia.

Mąż zaufania lub obserwator może następnie sprawdzić, czy:

− nikt nie próbuje ukryć niewykorzystanych kart do głosowania

− podczas liczenia głosów członkowie komisji nie mają w rękach długopisów, ołówków lub innych przedmiotów.

Mąż zaufania lub obserwator społeczny powinien:

− nosić plakietkę z imieniem i nazwiskiem, funkcją oraz nazwą (ale nie znakiem graficznym!) organizacji, którą reprezentuje.

− stosować się do poleceń przewodniczącego komisji.

Mąż zaufania lub obserwator społeczny nie może:

− wykonywać czynności członka komisji

− pomagać wyborcom w głosowaniu.