Zgodnie z polskim prawem, wyłączne prawo do zgłaszania kandydatów na posłów i senatorów mają komitety wyborcze. One też prowadzą kampanię wyborczą na rzecz swoich kandydatów oraz odpowiadają za pozyskiwanie i wydatkowanie środków przeznaczonych na kampanię. 

Komitet wyborczy może być utworzony najwcześniej w dniu ogłoszenia postanowienia o zarządzeniu wyborów, a wszystkie czynności podjęte przed tym dniem są nieważne.