Wyborca głosuje stawiając znak „x” na liście kandydatów w kratce znajdującej się po lewej stronie nazwiska wybranego przez siebie kandydata. Znak „x” to dwie przecinające się linie w obrębie kratki, a zatem może to być także np. znak „+” (plus).

Głos jest ważny, gdy:

– wyborca postawił znak „x” na jednej liście, ale przy nazwisku dwóch lub więcej kandydatów. Tak oddany głos zalicza się kandydatowi, który jest wyżej na liście;

– wyborca postawił znak „x” tylko przy nazwisku skreślonego kandydata. Tak oddany głos jest głosem oddanym na listę, bez wskazania pierwszeństwa do uzyskania mandatu;

– wyborca postawił znak „x” przy nazwisku skreślonego kandydata oraz postawił znak „x” przy nazwisku innego kandydata, ale z tej samej listy. Głos taki zostanie zaliczony temu kandydatowi, który nie jest skreślony;

– wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata skreślonego z jednej listy, np. listy A, i postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z innej listy, np. listy B. W takim przypadku należy uznać, że głos został oddany na nieskreślonego kandydata z listy B; 

– wyborca postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z unieważnionej listy, np. listy C i postawił znak „x” przy nazwisku kandydata z innej (ale tylko jednej) listy, np. listy D. Głos taki będzie oddany na kandydata z listy, której rejestracja nie została unieważniona, czyli listy D.

Głos jest nieważny, gdy:

– wyborca postawił znak „x” przy nazwiskach dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list, na przykład postawił znak „x” przy nazwisku lub nazwiskach kandydatów z listy A, listy B i z listy D; 

– wyborca nie postawił znaku „x” przy nazwisku żadnego z kandydatów;

– wyborca postawił znak „x” tylko przy nazwisku kandydata z listy, która została unieważniona. 

Wszelkie dopiski na karcie do głosowania, komentarze lub rysunki nie mają wpływu na ważność głosu. Jeśli tylko wyborca postawi znak „x” lub „+” w kratce przy nazwisku kandydata, głos będzie uznany za ważny. Na ważność głosu nie ma również wpływu to, czy linie znaków „x” lub „+” wyszły poza kratkę.