Senat, druga z izb Parlamentu, również jest organem władzy ustawodawczej.

Składa się ze 100 senatorów wybieranych na czteroletnie kadencje. W wyborach
do Senatu może startować obywatel polski mający prawo wybierania, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 30 lat. Podobnie, jak w przypadku wyborów do Sejmu, kandydatem na senatora nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Kandydatów na senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy.

Obrady Senatu są jawne, a jego posiedzenia odbywają się w terminach ustalonych uchwałą Senatu lub przez Marszałka Senatu.