Informacje rozpowszechniane są za pomocą środków masowego przekazu – służą temu przede wszystkim materiały wyborcze, w tym plakaty, ulotki itp. 

Materiały wyborcze nie mogą zawierać informacji nieprawdziwych. W przypadku rozpowszechniania takich informacji pełnomocnik komitetu wyborczego lub kandydat może zwrócić się do sądu okręgowego o wydanie: 

– zakazu rozpowszechniania nieprawdziwych informacji

– przepadku materiałów zawierających nieprawdziwe informacje

– nakazu sprostowania informacji

– nakazu przeproszenia 

– nakazu wpłaty kwoty pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego. 

Sądy rozpatrują takie żądania w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku. Od orzeczenia sądu okręgowego przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego, który rozpatruje sprawę w ciągu 24 godzin. 

Orzeczenie sądu apelacyjnego jest ostateczne. 

Sprostowanie nieprawdziwych informacji następuje w ciągu 48 godzin na koszt osoby zobowiązanej.