Podczas kampanii wyborczej często spotykamy się z określeniami, które – choć bliskoznaczne – mają inny zakres znaczeniowy. Czym różni się publikacja od obwieszczenia lub komunikatu? Czym różni się afisz od plakatu? Poznajmy te pojęcia.

Kampania wyborcza to ogół środków przekazu użytych w celu promocji osoby lub partii. Dla tego celu stosuje się przede wszystkim środki masowego przekazu (reklamy telewizyjne, radiowe, wiece oraz ulotki, a także portale społecznościowe).

Początkiem kampanii jest dzień ogłoszenia postanowienia prezydenta o zarządzeniu wyborów, a jej koniec następuje na 24 godziny przed wyborami.

Publikacja to rozpowszechnienie pozycji drukowanej (np. gazeta, książka) lub elektronicznej (e-book) w sposób gwarantujący powszechny do niej dostęp.

Obwieszczenie to informacja podana w formie pisemnej, o zasięgu najczęściej lokalnym (zazwyczaj w gablocie przed urzędem gminy). Obwieszczenia są także publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej.

Komunikat to oficjalna informacja zawierająca oświadczenie woli lub wiedzy organu, podana do publicznej wiadomości. Powinien zawierać informacje przez kogo został opłacony i od kogo pochodzi.

Plakat to druk dużego formatu (minimum A3), o charakterze reklamowym lub propagandowym, rozklejany w miejscach publicznych na przeznaczonych do tego specjalnie tablicach lub umieszczany w witrynach i na pojazdach. 

Plakat ma formę artystyczną i zazwyczaj posiada bogatą kolorystykę.

Afisz to uproszczona forma plakatu. Przekazuje informacje przy użyciu tekstu, unikając kompozycji artystycznych.

Hasło wyborcze to krótkie zdanie dotyczące spraw politycznych, ekonomicznych lub społecznych. Użyte w wyborach ma nakłonić wyborcę do oddania głosu na kandydata oraz reprezentowaną przez niego listę. 

Reklama wyborcza to przekaz informacyjno-perswazyjny mający na celu nakłonienie wyborców do oddania głosów na wskazanego kandydata i partię.