W dniu głosowania komisja otwiera lokal o godz. 7.00. Od tej chwili, aż do zakończenia głosowania, w pomieszczeniu, w którym znajduje się urna, stale przebywać musi nie mniej niż 2/3 pełnego składu komisji, w tym jej przewodniczący lub zastępca. Członkowie komisji przez cały czas powinni nosić identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu.

  1. Wydawanie kart do głosowania

Przed wydaniem kart do głosowania komisja sprawdza tożsamość wyborcy na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem (paszportu, prawa jazdy, legitymacji studenckiej). Może to być także dokument, który utracił ważność, pod warunkiem, że ustalenie tożsamości wyborcy w oparciu o ów dokument nie budzi wątpliwości komisji. Tożsamość wyborcy może również zostać potwierdzona z pomocą aplikacji mobilnej mObywatel.

Potwierdziwszy tożsamość wyborcy, komisja sprawdza, czy wyborca został ujęty w spisie wyborców i czy nie wysłano już do niego pakietu wyborczego.

Składając podpis w spisie wyborców, głosujący poświadcza odebranie kart wyborczych.

Każdy wyborca otrzymać może tylko jeden zestaw kart do głosowania. Komisja ma obowiązek odmówić wyborcy ponownego wydania kart, niezależnie od przyczyn takiego żądania (np. z powodu pomyłkowego wypełnienia karty, zniszczenia jej itp.).

Komisja – na wniosek wyborcy – ma obowiązek objaśnić mu zasady głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu, zgodnie z informacjami umieszczonymi na karcie do głosowania. Wyjaśnienie nie może zawierać elementów agitacyjnych. 

  1. Ochrona danych osobowych

Komisja zobowiązana jest do ochrony danych osobowych wyborców ujętych w spisie. Służą temu specjalne osłony na spis, które zabezpieczają dane innych osób podczas potwierdzania przez wyborcę odbioru kart do głosowania. Niestosowanie się do tego obowiązku skutkować może odpowiedzialnością za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

  1. Przebieg głosowania

W czasie głosowania komisja zwraca uwagę, by wyborcy głosowali osobiście, zachowując zasadę tajności głosowania. 

Obowiązkiem komisji jest także zagwarantowanie, by w lokalu wyborczym nikt nie prowadził agitacji wyborczej.

Komisja zwraca również uwagę, aby wyborcy nie wynosili kart do głosowania poza lokal. Gdyby tak się stało, komisja zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia Policji, oraz opisania tego zdarzenie w protokole.

Do obowiązków komisji należy dopilnowanie, by wyborcy nie wrzucali do urny niczego poza kartami do głosowania. Jeśli tak się stanie – również i to zdarzenie musi być odnotowane w protokole wyborczym.

Urna w lokalu wyborczym powinna być ustawiona w takim miejscu, aby przez cały czas głosowania była widoczna dla członków komisji, mężów zaufania, obserwatorów społecznych oraz obserwatorów międzynarodowych.

Lokale wyborcze otwarte są od godziny 7.00 do godziny 21.00 (za granicą oraz na polskich statkach morskich w tych samych godzinach czasu lokalnego).

Przed otrzymaniem karty do głosowania, wyborcy zobowiązani są do okazania członkom obwodowej komisji wyborczej dokumentu potwierdzającego tożsamość, oraz złożenia podpisu na spisie wyborców.

Każdy wyborca powinien głosować w miejscu za osłoną, gwarantującą tajność głosowania.

W każdym lokalu wyborczym powinny znajdować się: godło państwowe, urna (przezroczysta) oraz miejsca za osłoną zapewniające tajność głosowania. 

W miejscach za osłonami umieszczony powinien być plakat informujący o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

W widocznym miejscu w lokalu wyborczym znajdować się powinny obwieszczenia i informacje m.in. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i senatorów, numerach tych list i skrótach nazw komitetów.

Członkowie komisji w lokalu wyborczym nie mogą prowadzić agitacji na rzecz któregokolwiek z kandydatów, nie mogą też nosić plakietek sugerujących, jaki komitet wyborczy reprezentują.

W lokalu wyborczym oraz na terenie budynku, w którym mieści się lokal, nie można umieszczać haseł, ulotek oraz innych materiałów o charakterze agitacyjnym.  

Osoby, które chcą sprawdzić, w jakim miejscu mogą głosować lub który lokal przystosowany jest dla wyborców niepełnosprawnych, mogą skorzystać z wyszukiwarki obwodów głosowania, dostępnej na stronach internetowych urzędów gmin (dzielnic).

  1. Przerwa w głosowaniu

Jedynie nadzwyczajne wydarzenia, jak np. katastrofa budowlana w lokalu wyborczym, mogą być powodem przerwy w głosowaniu. Nie są nadzwyczajnymi wydarzeniami sytuacje o charakterze techniczno-organizacyjnym jak np. brak właściwej pieczęci, zgubienie kluczy do budynku lub lokalu, czy też zapełnienie się urny. 

5.Koniec głosowania

O godzinie 21.00 komisja zamyka lokal wyborczy umożliwiając jednocześnie oddanie głosu wszystkim wyborcom, którzy przybyli do lokalu przed jego zamknięciem.

Po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym mogą przebywać wyłącznie członkowie komisji, mężowie zaufania, obserwatorzy społeczni i międzynarodowi.