Obwodowa komisja wyborcza powoływana jest przez komisarza wyborczego spośród wyborców danego okręgu wyborczego.

Kandydatów na członków komisji zgłaszają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, a zgłoszenia przyjmowane są przez urzędników wyborczych w gminie, w której siedzibę ma dana komisja.

Liczba członków komisji uzależniona jest od liczby mieszkańców danego obwodu.  Komisja liczy: 

− 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców, 

− 9 osób w obwodach pomiędzy 1001 a 2000 mieszkańców, 

− 11 osób w obwodach pomiędzy 2001 a 3000 mieszkańców, 

− 13 osób w obwodach powyżej 3000 mieszkańców. 

Przewodniczący obwodowej komisji wyborczej kieruje jej pracami, zwołuje i przewodniczy jej posiedzeniom. W dniu głosowania, przewodniczący komisji odpowiada za utrzymanie porządku i spokoju w lokalu wyborczym, czuwa nad przestrzeganiem tajności głosowania, zakazu prowadzenia agitacji wyborczej, a także przestrzeganiem właściwego toku czynności podczas głosowania. Ma prawo zażądać opuszczenia lokalu przez osoby naruszające porządek, a w razie potrzeby zwrócić się o pomoc do Policji.