Czynności związane z ustaleniem wyników głosowania w obwodzie wykonują wspólnie wszyscy obecni członkowie komisji. Nie mogą zatem dzielić się oni na grupy, czy liczyć głosy pojedynczo.

Po zakończeniu głosowania przewodniczący obwodowej komisji opieczętowuje otwór urny wyborczej. Następnie, na podstawie spisu wyborców, ustalana jest liczba wyborców uprawnionych do głosowania (liczy się wszystkich wyborców umieszczonych w spisie), po czym ustala się, ilu wyborcom wydano karty do głosowania, a ile kart zostało niewykorzystanych. Po tych czynnościach komisja przystępuje do liczenia głosów: przelicza wszystkie karty wyjęte z urny, ustala liczbę kart ważnych i kart nieważnych, liczbę głosów ważnych oddanych na poszczególne listy komitetów wyborczych i każdego kandydata z tych list oraz ustala głosy nieważne. Obwodowa komisja wyborcza z ustalonych wyników sporządza protokół głosowania, który następnie wywiesza się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w miejscu łatwo dostępnym, np. na zewnętrznych drzwiach budynku, w którym mieści się lokal. W protokole wpisuje się liczbę uprawnionych do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, liczbę głosów nieważnych z wymienieniem przyczyn nieważności (np. brak znaku „x” przy kandydacie z listy, postawienie znaku „x” przy kilku listach), liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Protokół podpisują wszyscy członkowie obecni przy jego sporządzaniu, opatruje się go pieczęcią komisji i wprowadza wszystkie dane z protokołu do sieci elektronicznego przekazywania danych.