Kandydatem do składu komisji może być osoba, której przysługuje czynne prawo wyborcze.  

Kandydatem może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat, oraz nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.  

Kandydatem do składu komisji nie może być: kandydat w wyborach, komisarz wyborczy, pełnomocnik komitetu wyborczego, urzędnik wyborczy, mąż zaufania, obserwator społeczny, osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach:  małżonkiem, wstępnym (np. rodzicem), zstępnym (np. dzieckiem), rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego (a więc osoby adoptowanej).

Kandydatów na członków komisji zgłaszają pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych, a zgłoszenia przyjmowane są przez urzędników wyborczych, właściwych dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja.

Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych zgłasza się do 13 września 2019 r.